Tổ chức chính trị xã hội là gì? Tổ chức chính trị xã hội ở Việt Nam

Trong hệ thống chính trị, các tổ chức chính trị – xã hội đóng vai trò là bộ phận tạo nên kiến ​​trúc thượng tầng, vai trò hoạt động của nó được thể hiện thông qua việc phối hợp thực hiện các nhiệm vụ, chủ sở hữu nhà trường. chế tạo. Trong bài viết này, chúng ta cùng tìm hiểu về các tổ chức chính trị – xã hội ở Việt Nam qua nội dung sau Khái niệm tổ chức chính trị – xã hội là gì?Đặc điểm, bản chất và vai trò của các tổ chức chính trị – xã hội trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Khái niệm tổ chức chính trị – xã hội là gì?

Tổ chức chính trị – xã hội hay còn gọi là đoàn thể do Đảng cộng sản thành lập nhằm tiếp cận và vận động quần chúng nhân dân tham gia, ủng hộ đường lối của Đảng. . Các tổ chức này ra đời dựa trên những ý tưởng của Lenin trong tác phẩm “Phải làm gì” xuất bản năm 1902 với mục đích xây dựng các tổ chức có cơ sở thành viên rộng rãi trong quần chúng.

Trong xã hội phương Tây, các tổ chức chính trị – xã hội được biết đến với tên gọi “tổ chức xã hội độc lập”, “nhóm lợi ích”,… với chức năng chính là trực tiếp tác động và tác động lên chính quyền nhằm đạt được mục tiêu của một nhóm xã hội nhất định.

Mô hình tổ chức chính trị – xã hội ở các nước xã hội chủ nghĩa tương tự, phát triển mạnh mẽ trong các giai đoạn 1920-1950, 1936-1939 và sau chiến tranh thế giới thứ hai. Sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu đã làm cho các tổ chức Chính trị – xã hội không còn phát triển nữa và ngày nay chỉ còn ở một số nước, trong đó có Việt Nam.

Tổ chức chính trị – xã hội là tổ chức tự nguyện được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ với hệ thống tổ chức từ Trung ương đến địa phương. Các tổ chức xã hội này có điều lệ hoạt động do hội nghị toàn thể hoặc hội nghị đại biểu thông qua.

to_chuc_chinh_tri_xa_hoi_la_gi_luanvan99
Khái niệm tổ chức chính trị – xã hội là gì?

xem thêm:

Luận văn thạc sĩ quản lý công: Gợi ý chọn đề tài & hướng dẫn cách viết đề tài

Các tổ chức chính trị – xã hội ở Việt Nam

Trong cơ cấu hệ thống chính trị – xã hội Việt Nam hiện nay bao gồm Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể: Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh và Liên đoàn Lao động. Đặc biệt:

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Liên minh chính trị – liên minh tự nguyện của các tổ chức nhân dân và cá nhân đại diện cho các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc và tôn giáo. Mặt trận Tổ quốc là tổ chức đại diện cho ý chí, đại diện cho khối đoàn kết và nguyện vọng chân chính của nhân dân. Bên cạnh đó, trong Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Mặt trận Tổ quốc thực hiện chức năng giám sát, bảo vệ, tham gia xây dựng nhà nước và quản lý xã hội.

Xem thêm  Top 3 Mẫu lời cảm ơn trong khóa luận tốt nghiệp ý nghĩa nhất

Cựu chiến binh

Là tổ chức công tác xã hội của cựu chiến binh, là nơi tập hợp, đoàn kết, tổ chức, động viên các thế hệ cựu chiến binh giữ gìn và phát huy bản chất, truyền thống, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, một tổ chức trong hệ thống chính trị do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.

Hội nông dân

Là tổ chức công tác xã hội của giai cấp công nhân, có chức năng vận động, giáo dục hội viên, nông dân phát huy quyền làm chủ, tích cực học tập nâng cao trình độ, năng lực về mọi mặt, chăm lo bảo vệ Tổ quốc. Bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân là cầu nối giữa giai cấp nông dân với Đảng, Nhà nước. Hội Nông dân kiến ​​nghị với Nhà nước những vấn đề cần thiết về chính sách nông nghiệp, xây dựng pháp luật về quản lý nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống nhân dân.

Tổng liên đoàn lao động Việt Nam

Là một tổ chức công tác xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân, trí thức và người lao động tự nguyện thành lập. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam mang bản chất của quần chúng nhân dân và giai cấp công nhân, có chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, tham gia quản lý nhà nước, kinh tế – xã hội và tham gia kiểm tra, giám sát. của hoạt động của các cơ quan nhà nước.

Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí minh

Là một tổ chức công tác xã hội tập hợp các tầng lớp thanh niên, là một đoàn thể của những thanh niên ưu tú, đội dự bị của Đảng. Đoàn Thanh niên là nơi đào tạo ra những cán bộ có năng lực, phẩm chất trong bộ máy Nhà nước hoặc giữ những chức vụ quan trọng trong các tổ chức công tác xã hội như Đảng, tổ chức công đoàn. Liên hiệp được thành lập trên toàn quốc.

Hội phụ nữ

Là tổ chức công tác xã hội của phụ nữ có chức năng đại diện cho quyền bình đẳng, dân chủ và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, tham gia quản lý Nhà nước, tham gia xây dựng Đảng. Hội Liên hiệp Phụ nữ đoàn kết, vận động, tổ chức, hướng dẫn phụ nữ thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

cac_to_chuc_chinh_tri_xa_hoi_vietnam_luanvan99
Các tổ chức chính trị – xã hội ở Việt Nam

Các tổ chức chính trị – xã hội trong hệ thống chính trị của nước ta góp phần quan trọng trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự đồng thuận về chính trị và tinh thần trong nhân dân. Là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, tuyên truyền, động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Tổ chức công tác xã hội giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ, công chức nhà nước, tập hợp ý kiến, kiến ​​nghị của nhân dân để phản ánh, kiến ​​nghị. với Đảng và Nhà nước. Đồng thời, tham gia xây dựng, củng cố chính quyền nhân dân, chăm lo, bảo vệ lợi ích hợp pháp của đoàn viên, hội viên, tham gia quản lý phát triển xã hội trong quá trình xây dựng NTM hiện nay.

Xem thêm  Tài Sản Dài Hạn (Long-Term Assets) Là Gì?

Đặc điểm của tổ chức chính trị – xã hội là gì?

Người đầu tiên, các tổ chức chính trị – xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và tích cực phối hợp hoạt động với Nhà nước. Tổ chức chính trị – xã hội là một trong những tổ chức xã hội góp phần xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Đây là tổ chức mang màu sắc chính trị, đại diện cho ý chí của các tầng lớp trong xã hội, cũng như trong hoạt động của bộ máy Nhà nước.

Thứ haiTrong quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc, nhiều đoàn thể do Đảng cộng sản vận động, giúp đỡ thành lập và trở thành tổ chức quần chúng của Đảng. Các tổ chức chính trị – xã hội ra đời nhằm thực hiện lợi ích của các thành viên.

Thứ baTổ chức chính trị – xã hội trong hệ thống chính trị nước ta là thành viên của Mặt trận Tổ quốc – một liên minh chính trị – xã hội rộng lớn, có hệ thống tổ chức từ Trung ương đến cơ sở, hoạt động theo nguyên tắc dân chủ hiệp thương, thống nhất và phối hợp.

Thứ Tư, Tất cả các tổ chức chính trị – xã hội trong hệ thống chính trị đều được Nhà nước hỗ trợ gần như hoàn toàn về kinh phí hoạt động, trụ sở làm việc, cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm.

Tính năng lớn nhất của tổ chức chính trị xã hội Trong hệ thống chính trị của nước ta được bao cấp bởi ngân sách nhà nước, cán bộ làm công tác xã hội được trả lương và phụ cấp theo ngành, nghề như công chức trong hệ thống. chính trị từ trung ương đến cơ sở.

Bản chất của tổ chức chính trị – xã hội là gì?

Người đầu tiên, đây là tổ chức gắn bó, có quan hệ mật thiết với các cơ quan của Đảng, hay nói cách khác là các tổ chức này do Đảng tổ chức và chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thông qua các tổ chức công tác xã hội, Đảng tập hợp quần chúng. Tổ chức công tác xã hội phản ánh trung thực nhu cầu, nguyện vọng, tâm tư, tình cảm của đảng viên đối với Đảng.

Xem thêm  Khái niệm, công thức tính và tầm quan trọng

Thứ hai, tổ chức công tác xã hội có quan hệ chặt chẽ với bộ máy nhà nước. Mối quan hệ giữa Mặt trận Tổ quốc với Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Công đoàn, Đoàn Thanh niên là mối quan hệ phối hợp thực hiện nhiệm vụ chính trị chung của đất nước là xây dựng nước Việt Nam. dân chủ và giàu có. Trong quá trình hoạt động, tổ chức công tác xã hội phải tuân thủ pháp luật của Nhà nước, tham gia các hoạt động đã đề ra và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính trị, chế độ liên quan đến nghĩa vụ và quyền lợi của chủ thể.

Thứ ba, là những tổ chức có sự tham gia của đông đảo người lao động, mọi tầng lớp nhân dân, mọi tầng lớp xã hội.

Thứ Tư, Cơ chế tham gia và quản lý của các tổ chức này linh hoạt, chủ yếu dựa trên cơ sở tự nguyện của các thành viên, chế tài không mang tính cưỡng chế, áp đặt mà chủ yếu sử dụng các biện pháp giáo dục, thuyết phục, động viên, vận động để điều chỉnh mối quan hệ giữa các thành viên – tổ chức – Mọi người.

Tổ chức công tác xã hội có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội, là cầu nối giữa người dân với các chính sách, gói hỗ trợ phát triển của Đảng và Nhà nước. Hi vọng những thông tin này sẽ mang lại nguồn tham khảo hữu ích cho các bạn đang có nhu cầu tìm hiểu về tổ chức công tác xã hội.

Trên đây, Luận văn 99 đã cùng bạn đọc tìm hiểu khái niệm Tổ chức chính trị – xã hội là gì? cũng như đặc điểm, bản chất của các tổ chức chính trị – xã hội ở Việt Nam. Mong rằng những thông tin trên đã mang đến cho bạn những kiến ​​thức bổ ích. Đừng quên chia sẻ với mọi người nhé!

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, Huế Packaging đã cập nhật cho bạn thông tin về “Tổ chức chính trị xã hội là gì? Tổ chức chính trị xã hội ở Việt Nam❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Tổ chức chính trị xã hội là gì? Tổ chức chính trị xã hội ở Việt Nam” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Tổ chức chính trị xã hội là gì? Tổ chức chính trị xã hội ở Việt Nam [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “Tổ chức chính trị xã hội là gì? Tổ chức chính trị xã hội ở Việt Nam” được sưu tầm và đăng bởi admin Huế Packaging vào ngày 2022-06-13 18:17:50. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại HuePackaging.Com

Rate this post