Tin Tức

Tài Sản Dài Hạn (Long-Term Assets) Là Gì?

Tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn là hai yếu tố quan trọng mà bất kỳ doanh nghiệp nào cũng cần phải quan tâm để duy trì và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Ở bài trước, chúng ta đã tìm hiểu về khái niệm Tài sản ngắn hạn là gì?trong bài này, chúng ta sẽ đi tìm hiểu các khái niệm còn lại: Tài sản dài hạn là gì? cũng như các vấn đề xung quanh tài sản dài hạn trong doanh nghiệp.

Tài sản dài hạn là gì?

Tài sản dài hạn bao gồm cả tài sản cố định hữu hình và tài sản cố định vô hình mà doanh nghiệp có thể sử dụng, thay thế và / hoặc chuyển đổi thành tiền sau chu kỳ hoạt động bình thường (ít nhất 12 tháng) hoặc trong nhiều chu kỳ kinh doanh. Tài sản dài hạn hiếm khi thay đổi hình thái giá trị trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Vì những loại tài sản này khó chuyển đổi thành tiền mặt hơn tài sản lưu động nên chúng thường được coi là tài sản kém thanh khoản.

Tài sản dài hạn được báo cáo trên bảng cân đối kế toán cùng với tài sản lưu động. Hai giá trị này đại diện cho tất cả tài sản mà một doanh nghiệp sở hữu. Trong bảng cân đối kế toán, tài sản dài hạn thường được thể hiện theo giá mua, không phải lúc nào cũng phản ánh giá trị hiện tại của tài sản đó.

tai_san_dai_han_la_gi_luanvan99
Khái niệm tài sản dài hạn là gì?

xem thêm:

➣ Chia sẻ 20 loại chủ đề Luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng Tiêu biểu

Tài sản dài hạn là gì?

Tài sản dài hạn của mỗi doanh nghiệp sẽ bao gồm: tài sản cố định, các khoản phải thu dài hạn, bất động sản đầu tư, tài sản dở dang dài hạn, các khoản đầu tư tài chính dài hạn và một số Tài sản dài hạn khác. Mỗi loại sẽ có những đặc điểm cụ thể riêng:

Tài sản cố định

Đây là khoản mục phản ánh toàn bộ tài sản của từng doanh nghiệp có thời gian sử dụng, giá trị lớn, khả năng thu hồi, luân chuyển trên 12 tháng hoặc một chu kỳ sản xuất bình thường nhất định. Trong tài sản cố định bao gồm: tài sản cố định hữu hình, vô hình và tài sản cố định thuê tài chính.

 • Tài sản cố định hữu hình: Là nhà cửa, máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải,… Thông thường chúng sẽ là nguyên vật liệu chính, có hình thái vật chất thỏa mãn các tiêu chuẩn của tài sản. hữu hình cố định. Và đặc biệt là họ phải tham gia vào một hoặc nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh nhưng vẫn giữ nguyên trạng thái ban đầu.
 • TSCĐ vô hình: Đó sẽ là nhãn hiệu, phát minh, sáng chế, bản quyền,… Đây là những tài sản không xuất hiện ở dạng vật chất, nhưng chúng được đầu tư và thỏa mãn các tiêu chí. của tài sản cố định vô hình.
 • Tài sản cố định thuê tài chính: Là những tài sản mà đúng như tên gọi, thường được các doanh nghiệp thuê từ các công ty cho thuê tài chính. Sau khi hết thời hạn, doanh nghiệp được tiếp tục cho thuê hoặc được quyền mua lại theo thỏa thuận trong hợp đồng.
Xem thêm  Tiểu Luận Tình Huống Quản Lý Nhà Nước Ngạch Chuyên Viên Mới Nhất

Phải thu dài hạn

Các khoản này tương tự như các khoản thu ngắn hạn trong tài sản ngắn hạn. Tuy nhiên, chúng có một điểm khác biệt chính là thời gian để có được và sử dụng các tài sản này phải trên 12 tháng hoặc hơn một chu kỳ kinh doanh. Các khoản phải thu dài hạn thường trong Tài sản dài hạn bao gồm: Phải thu nội bộ, phải thu khách hàng, vốn kinh doanh của các đơn vị trực thuộc, phải thu về cho vay và phải thu khác.

Bất động sản đầu tư

Đây sẽ là những loại bất động sản được doanh nghiệp nắm giữ với nhiều mục đích khác nhau như cho thuê hoặc chờ tăng giá để bán kiếm tiền chênh lệch. Bất động sản sử dụng vào mục đích sản xuất, cung cấp hàng hóa hoặc bất động sản bán ra trong thời kỳ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp không được gọi là bất động sản đầu tư.

Tài sản dài hạn dở dang

Tài sản dài hạn dở dang là chỉ tiêu dùng để tổng hợp và phản ánh giá trị các khoản chi phí sản xuất kinh doanh dở dang hoặc chi phí xây dựng cơ bản dở dang tại thời điểm báo cáo. . Bao gồm:

 • Chi phí sản xuất dở dang dài hạn: Là chi phí dùng để sản xuất hàng tồn kho nhưng nằm trong kế hoạch sản xuất bị chậm, gián đoạn hoặc vượt quá một chu kỳ kinh doanh của doanh nghiệp tại thời điểm sản xuất. báo cao.
 • Kinh doanh cơ bản dở dang: Chỉ tiêu này phản ánh toàn bộ tài sản cố định của doanh nghiệp đang trong quá trình mua sắm hoặc chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định của doanh nghiệp, … Tuy nhiên, các tài sản này chưa được bàn giao, lắp đặt, đưa vào sử dụng. trong sản xuất.

Đầu tư tài chính dài hạn

Chỉ tiêu này phản ánh toàn bộ giá trị doanh nghiệp tại thời điểm báo cáo cùng với các khoản chi phí đầu tư dài hạn như đầu tư vào công ty còn lại, liên doanh, góp vốn vào công ty. đơn vị khác trên 12 tháng hoặc hơn nửa chu kỳ kinh doanh. Các khoản này đã được khấu trừ vào khoản lỗ đầu tư hoặc các khoản phí dự phòng khác. Tiêu chí này thường bao gồm các mục chung như:

 • Đầu tư vào công ty con
 • Đầu tư liên doanh – liên kết
 • Góp vốn đầu tư với các đơn vị khác
 • Đầu tư giữ đến ngày đáo hạn
 • Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn
Xem thêm  Tiền tệ là gì? Các chức năng của tiền tệ trong nền kinh tế Việt Nam

Tài sản dài hạn khác

Các Tài sản dài hạn khác Đây là chỉ tiêu làm tổng hợp giá trị tài sản dài hạn khác có thời gian sử dụng và thu hồi trên 12 tháng tính đến thời điểm báo cáo. Các chi tiết cụ thể bao gồm:

 • Chi phí trả trước dài hạn: Chúng phản ánh số tiền mà doanh nghiệp phải trả trước cho một đơn vị nào đó để họ cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ mà doanh nghiệp muốn. Kể từ thời điểm trả trước, các khoản này phải có thời hạn 12 tháng hoặc dài hơn chu kỳ sản xuất bình thường.
 • Tài sản thuế thu nhập hoãn lại: Khi các khoản chênh lệch tạm thời mà doanh nghiệp phải chịu thuế hoặc được khấu trừ thuộc cùng một đối tượng thì phải quyết toán với cơ quan thuế. Phần thuế thu nhập hoãn lại này sau đó sẽ được bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại.
 • Vật tư, thiết bị, phụ tùng dài hạn: Chỉ tiêu này phản ánh giá trị thuần. Có nghĩa là, khi khoản dự phòng giảm giá phụ tùng, thiết bị dùng để thay thế hoặc dự phòng hư hỏng đã được khấu trừ. Không đủ điều kiện phân loại là tài sản cố định, hàng tồn kho nhưng phải có thời gian bảo quản ít nhất 12 tháng hoặc theo chu kỳ sản xuất kinh doanh.
 • Tài sản dài hạn khác: Như đã nói ở trên, đây sẽ là những giá trị tài sản dài hạn chính như vật phẩm trưng bày, trong viện bảo tàng,… Tuy nhiên, chúng sẽ được xếp vào loại tài sản dài hạn và không thể mang đi. bán trong vòng 12 tháng kể từ ngày báo cáo.

Đặc điểm của tài sản dài hạn là gì?

Tài sản dài hạn có các đặc điểm sau:

 • Tài sản dài hạn có thời gian sử dụng hữu ích (dự kiến ​​mang lại lợi ích trong tương lai) trên một năm hoặc một chu kỳ hoạt động
 • Tài sản dài hạn được mua lại để sử dụng vào hoạt động kinh doanh
 • Tài sản dài hạn không được mua với mục đích bán lại cho khách hàng
 • Phải có thể sử dụng nó nhiều lần trong khoảng thời gian ít nhất một năm

dac_diem_cua_tai_san_dai_han_luanvan99
Đặc điểm của tài sản dài hạn

Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn của doanh nghiệp là gì?

Có hai yếu tố chính ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn của doanh nghiệp. Bao gồm: Yếu tố chủ quan và yếu tố khách quan.

Các yếu tố chủ quan

 • Trình độ chuyên môn và trình độ quản lý của nguồn nhân lực: Có thể nói nguồn nhân lực luôn là một trong những yếu tố cốt lõi của mọi hoạt động trong doanh nghiệp nói chung và hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn nói chung. riêng. Đặc biệt trong trường hợp này là trình độ của đội ngũ quản lý và kỹ năng của công nhân. Người quản lý giỏi sẽ đưa ra những quyết định đúng đắn, phù hợp với tình hình của thị trường và của doanh nghiệp, đưa đến việc quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực và tài sản của doanh nghiệp. Cũng như những người lao động có trình độ và tay nghề cao sẽ tạo ra những sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao. Góp phần hạ giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Khả năng quản lý tài sản dài hạn: Quản lý tài sản dài hạn bao gồm quản lý các khoản phải thu dài hạn; quản lý bất động sản đầu tư và quản lý tài sản cố định trong doanh nghiệp.
 • Đặc điểm sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp: Mỗi doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác nhau thì sẽ có sự khác nhau trong việc phân bổ và sử dụng tài sản ngắn hạn và Tài sản dài hạn.
Xem thêm  Tổng Quan Về Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Trong Ngân Hàng Thương Mại

tai_san_dai_han_luanvan99
Các nhân tố chủ quan ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn

Các yếu tố khách quan

 • Yếu tố Chính trị – Pháp luật: Đây là một trong những yếu tố mà bất kỳ doanh nghiệp nào cũng cần quan tâm. Nếu một thị trường thiếu sự ổn định về chính trị và pháp luật thì sự phát triển ổn định và bền vững của doanh nghiệp rất có thể bị ảnh hưởng, thậm chí là nghiêm trọng.
 • Môi trường kinh tế: Là tổng thể của tất cả các yếu tố kinh tế (chính sách tiền tệ, tốc độ tăng trưởng, lạm phát, tỷ giá hối đoái, chu kỳ kinh doanh …) ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động. kinh doanh cũng như cách thức đưa ra các quyết định kinh doanh.
 • Thị trường: Thị trường là yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp. Cụ thể, thị trường hàng hóa quyết định việc sử dụng vốn, thị trường vốn quyết định hoạt động huy động vốn của doanh nghiệp, thị trường tiêu thụ sản phẩm quyết định doanh thu và sản phẩm của doanh nghiệp.

Từ những chia sẻ xung quanh khái niệm Tài sản dài hạn là gì?Hi vọng bạn đọc sẽ có thêm nhiều kiến ​​thức bổ ích cho học tập và công việc của mình.

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, Huế Packaging đã cập nhật cho bạn thông tin về “Tài Sản Dài Hạn (Long-Term Assets) Là Gì?❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Tài Sản Dài Hạn (Long-Term Assets) Là Gì?” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Tài Sản Dài Hạn (Long-Term Assets) Là Gì? [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “Tài Sản Dài Hạn (Long-Term Assets) Là Gì?” được sưu tầm và đăng bởi admin Huế Packaging vào ngày 2022-06-13 05:42:00. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại HuePackaging.Com

Rate this post

Related Articles

Back to top button