Dịch Vụ In ẤnDịch Vụ Thiết kếKiến Thức Ngành InTin Tức

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là gì? Cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là một phần quan trọng trong báo cáo tài chính của một doanh nghiệp. Vai trò chính của báo cáo lưu chuyển tiền tệ là phân tích, đánh giá, dự báo khả năng tạo tiền và đầu tư… Trên cơ sở đó, nhà quản lý có thể đưa ra những quyết định đúng đắn cho doanh nghiệp. các hoạt động kinh doanh. Để tìm hiểu thêm về nội dung Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là gì?cùng Đề 99 theo dõi bài viết dưới đây nhé.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là gì?

Về khái niệm, báo cáo lưu chuyển tiền tệ (tiếng Anh: Cash Flow Statement) Nó là một bộ phận quan trọng trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ phản ánh các khoản thu, chi tiền mặt của doanh nghiệp trong kỳ theo từng hoạt động đầu tư, hoạt động tài chính, hoạt động kinh doanh.

Nghề nghiệp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong doanh nghiệp nhằm mục đích cung cấp thông tin để người sử dụng báo cáo hiểu được các luồng tiền trong doanh nghiệp được tạo ra như thế nào và được sử dụng cho những mục đích gì trong kỳ báo cáo. Cụ thể là đánh giá sự thay đổi của tài sản ròng, cơ cấu tài chính, khả năng thanh toán, khả năng chuyển hóa của tài sản thành tiền và khả năng tạo ra các luồng tiền trong quá trình hoạt động kinh doanh. Cùng với đó, báo cáo lưu chuyển tiền tệ còn được coi là công cụ hỗ trợ đắc lực cho việc kiểm tra, xác minh tính chính xác của các đánh giá trước đây về các dòng tiền trong tương lai của doanh nghiệp và kiểm soát các dòng tiền của doanh nghiệp. điều tra mối quan hệ giữa ảnh hưởng của sự thay đổi giá cả dựa trên kết quả kinh doanh do doanh nghiệp đặt ra và khả năng sinh lời của doanh nghiệp. Đây là điều cần thiết cho mọi loại hình kinh doanh.

bao_cao_luu_chuyen_tien_te_la_gi_luanvan99
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là gì?

xem thêm:

➣ Chứng từ kế toán là gì? Cơ sở lý luận về chứng từ kế toán

Ý nghĩa thông tin của báo cáo lưu chuyển tiền tệ là gì?

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là một báo cáo tài chính có ý nghĩa quan trọng đối với ban lãnh đạo doanh nghiệp cũng như các cơ quan hữu quan và các đối tượng quan tâm khác như Hội đồng quản trị, nhà đầu tư, người cho vay, cơ quan quản lý cấp trên, v.v.

Đối với nội bộ doanh nghiệp:

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là phương tiện cần thiết để các nhà quản lý phân tích, dự đoán số lượng, thời điểm và độ tin cậy của các dòng tiền trong kỳ tới, xem xét mối quan hệ giữa lợi nhuận với dòng tiền thuần và sự thay đổi giá cả, từ đó lập kế hoạch kinh doanh, sử dụng vốn hiệu quả.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là căn cứ quan trọng để xây dựng các chỉ tiêu kinh tế – tài chính của doanh nghiệp từ đó đưa ra các biện pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Đối với các pháp nhân không phải là doanh nghiệp:

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cung cấp thông tin cho người sử dụng về những thay đổi trong tài sản ròng, cơ cấu các tài sản chủ yếu và khả năng chuyển đổi thành tiền, khả năng thanh toán và khả năng tạo doanh thu của doanh nghiệp. lợi nhuận trong quá trình này.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giúp đánh giá khách quan tình hình hoạt động của doanh nghiệp và khả năng so sánh của các doanh nghiệp vì nó loại bỏ ảnh hưởng của việc sử dụng các phương pháp kế toán khác nhau cho cùng một giao dịch.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cung cấp các chỉ tiêu, số liệu đáng tin cậy để đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp, đồng thời thể hiện nhu cầu sử dụng vốn của doanh nghiệp.

Xem thêm  Cạnh Tranh Là Gì? Khái Niệm Cạnh Tranh Trong Kinh Doanh & Ví Dụ

y_nghia_cua_lap_bao_cao_luu_chuyen_tien_te_luanvan99
Ý nghĩa thông tin của báo cáo lưu chuyển tiền tệ là gì?

Nội dung cơ bản của Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo chuẩn mực kế toán quốc tế

Các thuật ngữ cơ bản trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Tiền bạc: Giữ tiền mặt hoặc tiền gửi.

Các khoản tương đương tiền: Thường là các khoản đầu tư ngắn hạn có tính thanh khoản cao, dễ dàng chuyển đổi thành tiền mặt để đáp ứng các cam kết tiền mặt ngắn hạn hơn là được đầu tư hoặc sử dụng cho các mục đích khác. Một số tiền tương đương có chu kỳ ngắn khoảng 3 tháng hoặc ít hơn kể từ ngày mua.

Dòng tiền vào và ra trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ là gì?

Trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ, các luồng tiền trong kỳ được phân loại theo 3 hoạt động bao gồm: hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính, cụ thể:

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh:

Hoạt động kinh doanh bao gồm các hoạt động tạo ra doanh thu chính của một doanh nghiệp hoặc tổ chức, thường là kết quả của các giao dịch và các sự kiện và điều kiện khác nhau liên quan đến việc xác định lãi hoặc lỗ.

Dòng tiền vào chủ yếu thu được từ việc bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ, tiền bản quyền, phí, hoa hồng và các khoản thu khác, thu tiền từ các khoản đầu tư, v.v.

Dòng tiền ra thường là các khoản thanh toán bằng tiền mặt cho các nhà cung cấp hàng hóa và dịch vụ, các khoản thanh toán bằng tiền mặt cho nhân viên, các khoản tiền mặt cho các khoản đầu tư, cho vay hoặc các hợp đồng khác, các khoản thanh toán hoặc hoàn lại tiền. hoàn thuế …

Dòng tiền từ hoạt động đầu tư:

Hoạt động đầu tư bao gồm việc mua lại hoặc thanh lý tài sản dài hạn và các khoản đầu tư khác không phải là các khoản tương đương tiền.

Dòng tiền vào: Thường là từ việc bán tài sản, thiết bị, tài sản vô hình hoặc các tài sản dài hạn khác; việc phát hành vốn chủ sở hữu hoặc công cụ nợ của đơn vị và lợi ích trong liên doanh; tiền thu được từ các bên liên quan, từ các hợp đồng, v.v.

Dòng tiền: Dòng tiền là các khoản chi tiền mặt để mua tài sản, máy móc, tài sản vô hình, tài sản dài hạn, các khoản chi tiền mặt để mua vốn chủ sở hữu hoặc các công cụ nợ của các đơn vị khác. …

Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính:

Hoạt động tài trợ bao gồm các hoạt động ảnh hưởng đến sự thay đổi quy mô và thành phần vốn chủ sở hữu và vốn vay của doanh nghiệp.

Dòng tiền: Doanh thu từ việc phát hành cổ phiếu hoặc các công cụ vốn khác như trái phiếu, các khoản cho vay, thế chấp, cho vay ngắn hạn hoặc dài hạn.

Dòng tiền vào: Tiền dùng để trả cho chủ sở hữu để mua lại cổ phần của doanh nghiệp hoặc trả các khoản vay, v.v.

luong_tien_trong_bao_cao_luu_chuyen_tien_te_luanvan99
Dòng tiền vào và ra trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Phương pháp lập và trình bày báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Có hai phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ là phương pháp trực tiếp và phương pháp gián tiếp.

Phương pháp trực tiếp:

Phương pháp này dựa trên nguyên tắc cơ sở tiền mặt, chỉ ra các khoản mục ảnh hưởng đến dòng tiền và ảnh hưởng của dòng tiền. Dòng vốn vào ra và nguồn gốc cụ thể của chúng được thể hiện như thế nào? Các đơn vị kinh doanh thường được khuyến khích lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp.

Xem thêm  Bán hàng là gì? Đặc điểm & phân loại các hình thức bán hàng

Ưu điểm: Phương pháp trực tiếp cho phép người sử dụng báo cáo tài chính dễ dàng hiểu được mối quan hệ giữa lãi (lỗ) và các luồng tiền của đơn vị và dự đoán các luồng tiền trong tương lai.

Yêu cầu: Cần xác định được các loại thu chi tiền mặt như thu của khách hàng, chi cho nhà cung cấp và sắp xếp lại nhanh chóng thành dòng tiền từ doanh nghiệp của bạn. báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Các con số này được tính toán thông qua số dư đầu kỳ và số dư cuối kỳ của các tài khoản của doanh nghiệp và tình hình tăng giảm ròng của tài khoản. Thông tin về hoạt động kinh doanh thu được từ: Hồ sơ kế toán của các đơn vị hoặc điều chỉnh doanh thu, giá vốn hàng bán và các khoản mục khác (thay đổi hàng tồn kho, các khoản mục không phải tiền mặt và các khoản mục khác ảnh hưởng đến dòng tiền của hoạt động đầu tư hoặc tài trợ).

Phương pháp gián tiếp:

Phương pháp này được lập trên cơ sở dồn tích để xác định luồng tiền từ hoạt động kinh doanh từ chênh lệch lãi (lỗ) và luồng tiền, ghi nhận doanh thu khi thu được và chi phí khi phát sinh. cách tiếp cận đối lập với cơ sở tiền của phương pháp trực tiếp. Trên thực tế, phương pháp gián tiếp được sử dụng khá phổ biến.

Bất lợi: Người sử dụng báo cáo tài chính có thể gặp khó khăn khi tiếp cận thông tin có trong báo cáo vì thông tin này không phản ánh hiệu quả các luồng tiền vào ra và các khoản tương đương tiền.

Yêu cầu: Để thực hiện phương pháp này, chúng tôi lấy lãi trước thuế hoặc lỗ của năm điều chỉnh vào thu nhập và chi phí hoặc điều chỉnh theo sự thay đổi của cơ cấu vốn lưu động.

Thu nhập và chi phí bao gồm lãi hoặc lỗ trong năm là các khoản mục được xác định theo phương pháp dồn tích trên cơ sở tiền mặt tạo nên chênh lệch giữa thu nhập và số tiền mặt nhận được từ khách hàng.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Phương pháp gián tiếp trình bày những thay đổi trong hầu hết các bộ phận của tài sản lưu động và nợ phải trả. Sự thay đổi trong hàng tồn kho, các khoản phải thu, các khoản phải trả và các khoản tiền gửi thanh toán khác được sử dụng để xác định luồng tiền từ hoạt động kinh doanh.

Theo phương pháp gián tiếp, thu nhập thuần từ báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh được sử dụng để tính toán dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh. Khi báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh được lập theo phương pháp dồn tích, doanh thu được ghi nhận khi phát sinh chứ không phải thực tế kiếm được, do đó lợi nhuận thuần không phản ánh luồng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh. dẫn đến việc phải điều chỉnh thu nhập trước lãi vay và thuế đối với các khoản ảnh hưởng đến lợi nhuận ròng mặc dù khoản tiền đó không thực sự được thanh toán hoặc nhận.

cach_lap_bao_cao_luu_chuyen_tien_te_luanvan99
Cách lập và trình bày báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Yêu cầu lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong các doanh nghiệp Việt Nam

Ý nghĩa thực tế của báo cáo lưu chuyển tiền tệ là gì?

Thứ nhất, báo cáo lưu chuyển tiền tệ là một công cụ phân tích vốn bằng tiền dùng để phản ánh việc hình thành và sử dụng tiền mặt trong doanh nghiệp. Nó cung cấp thông tin quan trọng cho những người quan tâm đến sức khỏe tài chính của một doanh nghiệp để họ có thể đưa ra các quyết định đúng đắn và hợp lý.

Xem thêm  Nghiên cứu marketing là gì? Quy trình nghiên cứu marketing chi tiết

Thứ hai, báo cáo lưu chuyển tiền tệ là cơ sở để người sử dụng báo cáo ra quyết định. Theo đó, báo cáo lưu chuyển tiền tệ Nó là một nguồn thông tin quan trọng cho các doanh nghiệp và những người bên ngoài doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp, trên cơ sở báo cáo lưu chuyển tiền tệ sẽ có các quyết định quản lý tài chính đúng đắn và hiệu quả hoặc thuyết phục các bên liên quan đưa ra các quyết định hợp lý nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh trong tương lai. Tương lai. Đối với các đối tượng khác, báo cáo lưu chuyển tiền tệ là cơ sở để đánh giá tình hình kinh doanh từ đó đưa ra các quyết định phù hợp.

Thực trạng lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ ở Việt Nam

Mặc dù là một trong những báo cáo quan trọng đối với doanh nghiệp nhưng tại Việt Nam, báo cáo lưu chuyển tiền tệ vẫn chưa được phổ biến rộng rãi. Các công ty lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ thường chỉ là các công ty nước ngoài hoặc có vốn nước ngoài.

Trong những năm tiếp theo, để bắt kịp với sự phát triển kinh tế không ngừng với sự cạnh tranh gay gắt và sự gia tăng của vốn đầu tư nước ngoài, các doanh nghiệp Việt Nam cần nâng cao năng lực quản lý và phân tích tài chính của mình. để tiến gần hơn với các tiêu chuẩn của thế giới và Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ là không thể tránh khỏi.

Trong nền kinh tế thị trường phát triển cao, các mối quan hệ và hoạt động kinh tế trở nên phức tạp thì việc lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ để phân tích thực trạng và tình hình tài chính của doanh nghiệp sẽ mang lại hiệu quả to lớn cho các hoạt động sau này của doanh nghiệp.

Có nhiều lý do khiến các doanh nghiệp Việt Nam chưa thực sự quan tâm đến lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ Do nền kinh tế thị trường của Việt Nam còn non trẻ, ít kinh nghiệm hoạt động trong môi trường mới nên chưa rõ báo cáo lưu chuyển tiền tệ mang lại những lợi ích gì. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là khu vực kinh tế nhà nước rất ít kêu gọi vốn đầu tư từ nước ngoài nên việc lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ trở nên vô nghĩa đối với doanh nghiệp.

Có thể nói, báo cáo lưu chuyển tiền tệ là một công cụ phân tích tài chính cung cấp những thông tin quan trọng để người sử dụng phân tích và đánh giá năng lực tài chính của doanh nghiệp trong hiện tại cũng như tương lai. để có thể đưa ra các quyết định phù hợp. Hy vọng thông tin khái niệm Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là gì? mà Luận văn 99 đã mang đến cho các bạn nguồn tham khảo hữu ích trong học tập, Viết luận văn Thạc sĩ Kế toán cũng như trong công việc.

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, Huế Packaging đã cập nhật cho bạn thông tin về “Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là gì? Cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là gì? Cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là gì? Cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là gì? Cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ” được sưu tầm và đăng bởi admin Huế Packaging vào ngày 2022-06-13 18:02:52. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại HuePackaging.Com

Rate this post

Related Articles

Back to top button