Bảng cân đối kế toán là gì? Nguyên tắc lập bảng cân đối kế toán

Trong kinh doanh, cả nhà đầu tư và người cho vay đều quan tâm đến tình hình tài chính của doanh nghiệp để từ đó đưa ra những giải pháp hữu hiệu nhằm ổn định hoặc củng cố tình hình tài chính. Và để hiểu tình hình tài chính của một doanh nghiệp, người ta sẽ dựa vào bảng cân đối kế toán. Bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp là một báo cáo tài chính tóm tắt và trình bày tổng quan về tình hình tài chính, nguồn vốn, v.v. của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán. Để hiểu rõ hơn về khái niệm Bảng cân đối kế toán là gì?nội dung và nguyên tắc lập bảng cân đối kế toán, chúng ta cùng theo dõi bài viết dưới đây nhé!

Bảng cân đối kế toán là gì?

Khái niệm bảng cân đối kế toán là gì?

Bảng cân đối kế toán (tiếng Anh: Balance sheet) là một trong ba báo cáo tài chính cốt lõi (báo cáo thu nhập và báo cáo lưu chuyển tiền tệ là hai báo cáo còn lại) được sử dụng để đánh giá hoạt động của doanh nghiệp. Bảng cân đối kế toán trình bày tổng quan về tài sản của một doanh nghiệp về mặt tiền tệ dựa trên giá trị và nguồn gốc của tài sản tại một thời điểm nhất định.

Các số liệu trên bảng cân đối kế toán sẽ thể hiện toàn bộ giá trị tài sản hiện có của doanh nghiệp theo cơ cấu tài sản, nguồn vốn và cơ cấu nguồn vốn hình thành nên các tài sản đó. Dựa vào Bảng cân đối kế toán có khả năng nhận xét, đánh giá tình hình tài chính chung của doanh nghiệp một cách khách quan.

bang_can_doi_ke_toan_la_gi_luanvan99
Bảng cân đối kế toán là gì?

Đặc điểm của bảng cân đối kế toán

 • Chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán được biểu hiện dưới dạng tiền, thông qua đó có thể phản ánh được tổng thể tài sản mà doanh nghiệp hiện có.
 • Bảng cân đối kế toán phản ánh toàn bộ tình hình tài sản của doanh nghiệp và được phân loại theo hai cách: cơ cấu vốn và hình thành vốn.
 • Bảng cân đối kế toán phản ánh các loại vốn và nguồn vốn tại một thời điểm nhất định.
 • Bảng cân đối kế toán được lập vào cuối một thời kỳ cụ thể, do đó nó được gọi là bảng báo cáo định kỳ. Nói cách khác, bảng cân đối kế toán trình bày một cách nhìn trung thực và công bằng về hoạt động của một doanh nghiệp tại một thời điểm cụ thể.

Ý nghĩa của bảng cân đối kế toán là gì?

Đối với phần tài sản:

 • Ý nghĩa kinh tế: Bảng cân đối kế toán cho phép đánh giá quy mô, cơ cấu đầu tư vốn, năng lực cũng như trình độ sử dụng vốn của doanh nghiệp. Từ đó doanh nghiệp xác định được cơ cấu vốn hợp lý.
 • Ý nghĩa pháp lý: Các số liệu chi tiêu trong phần tài sản thể hiện loại vốn cụ thể mà doanh nghiệp có quyền quản lý và sử dụng. Mặt khác, doanh nghiệp cần có trách nhiệm trong việc sử dụng tài sản trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.

Về phần vốn:

 • Ý nghĩa kinh tế: Bảng cân đối kế toán cho phép đánh giá thực trạng tài chính của doanh nghiệp, cơ cấu từng nguồn vốn trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.
 • Ý nghĩa pháp lý: Số liệu các tỷ số vốn sẽ phản ánh quyền quản lý và sử dụng các loại nguồn vốn cho hoạt động đầu tư và hình thành cơ cấu tài sản của doanh nghiệp. Ngoài ra, doanh nghiệp còn thể hiện trách nhiệm trong việc quản lý và sử dụng các nguồn vốn.

y_nghia_lap_bang_can_doi_ke_toan_luanvan99
Ý nghĩa của bảng cân đối kế toán là gì?

Mục đích của bảng cân đối kế toán là gì?

Bảng cân đối kế toán phản ánh thông tin về tình hình tài chính của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định. Thông qua đó, nó cung cấp các thước đo để đánh giá tình hình kinh doanh và tài chính của một doanh nghiệp.

Xem thêm  Giảm phát là gì? Nguyên nhân, hậu quả & giải pháp đối phó với lạm phát

Bảng cân đối kế toán cung cấp các chỉ tiêu kinh tế, tài chính tổng hợp về tài sản, nguồn vốn, cơ cấu tài sản, cơ cấu nguồn vốn (bao gồm cả vốn chủ sở hữu và nợ phải trả) hình thành nên tài sản doanh nghiệp tại thời điểm báo cáo.

Ngoài việc giúp các doanh nghiệp nhìn rõ bức tranh tài chính của mình, Bảng cân đối kế toán Nó cũng đóng vai trò là tài liệu tham khảo cho các nhà đầu tư và các bên liên quan khác để có được ý tưởng về tình hình tài chính của một tổ chức / doanh nghiệp. Nó cho phép họ so sánh tài sản lưu động và nợ phải trả để xác định tính thanh khoản của doanh nghiệp hoặc tính toán tốc độ mà công ty tạo ra lợi nhuận. So sánh hai hoặc nhiều bảng cân đối kế toán từ các thời điểm khác nhau cũng có thể cho thấy doanh nghiệp đã phát triển như thế nào.

Với thông tin này, các bên liên quan cũng có thể hiểu được triển vọng của doanh nghiệp. Ví dụ, một bảng cân đối kế toán có thể được sử dụng làm bằng chứng về mức độ tín nhiệm khi một doanh nghiệp xin vay. Bằng cách xem xét liệu tài sản lưu động có lớn hơn nợ ngắn hạn hay không, các chủ nợ có thể biết liệu công ty có thể đáp ứng các nghĩa vụ ngắn hạn hay không và họ sẽ chịu rủi ro tài chính như thế nào. con gấu.

muc_dich_lap_bang_can_doi_ke_toan_la_gi_luanvan99
Mục đích của bảng cân đối kế toán là gì?

Có thể bạn quan tâm:

➣ Kho chủ đề & Mẫu đề cương chi tiết luận văn thạc sĩ kế toán chuẩn

Nguyên tắc của bảng cân đối kế toán là gì?

Khi lập và trình bày bảng cân đối kế toán cần tuân thủ các nguyên tắc chung về lập và trình bày báo cáo tài chính quy định tại Chuẩn mực kế toán số 21 về “Trình bày báo cáo tài chính”.

Ở trên Bảng cân đối kế toán Các khoản mục Tài sản và Nợ phải trả cần được trình bày riêng biệt thành ngắn hạn và dài hạn tùy thuộc vào độ dài chu kỳ kinh doanh thông thường của doanh nghiệp, cụ thể:

Đối với một doanh nghiệp có chu kỳ kinh doanh bình thường là 12 tháng, Tài sản và Nợ phải trả được phân thành ngắn hạn và dài hạn như sau: Tài sản và Nợ phải thu hồi hoặc xử lý trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày kết thúc năm thanh toán chu kỳ là ngắn hạn, Tài sản và Nợ phải trả được thu hồi hoặc tất toán trong vòng 12 tháng trở lên là dài hạn.

Đối với một doanh nghiệp có chu kỳ kinh doanh bình thường trên 12 tháng, Tài sản và Nợ phải trả được phân thành ngắn hạn và dài hạn như sau: Tài sản và Nợ phải trả được thu hồi và giải quyết trong một chu kỳ kinh doanh thông thường. được phân loại là ngắn hạn; Tài sản và Nợ phải trả được tập hợp và thanh toán trong thời gian dài hơn một chu kỳ kinh doanh được phân loại là dài hạn.

Đối với những doanh nghiệp do tính chất hoạt động không thể dựa vào đó để phân biệt ngắn hạn với dài hạn dựa trên chu kỳ kinh doanh thì Tài sản và Nợ phải trả sẽ được trình bày tùy theo khả năng thanh khoản giảm dần.

Nguyên lý hoạt động liên tục

Khi lập và trình bày báo cáo tài chính, người đứng đầu và chịu trách nhiệm về doanh nghiệp như giám đốc,… cần xem xét và đánh giá khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp. Cụ thể, giả định rằng doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh và sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh như bình thường trong tương lai gần.

Xem thêm  Rủi ro tài chính là gì? Quản trị rủi ro tài chính trong doanh nghiệp

Nếu có những điểm không chắc chắn liên quan đến các sự kiện hoặc điều kiện có thể gây nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp, thì những điểm không chắc chắn đó phải được nêu rõ.

Nếu các báo cáo tài chính và Bảng cân đối kế toán Nếu không được lập trên cơ sở hoạt động liên tục thì thông tin này phải được trình bày cùng với căn cứ lập báo cáo tài chính và lý do cụ thể khiến doanh nghiệp không được coi là sẽ hoạt động.

Khi đánh giá khả năng hoạt động liên tục của một doanh nghiệp, tất cả các thông tin có thể dự đoán được nên được xem xét ít nhất trong khoảng thời gian 12 tháng kể từ ngày lập bảng cân đối kế toán.

Nguyên tắc cơ sở dồn tích

Doanh nghiệp lập báo cáo tài chính và bảng cân đối kế toán trên cơ sở dồn tích. Theo đó, các giao dịch, sự kiện của doanh nghiệp sẽ được ghi nhận tại thời điểm phát sinh, không phụ thuộc vào thời điểm thu chi tiền mặt thực tế và được ghi nhận trên sổ kế toán và báo cáo tài chính của kỳ kế toán. toán học liên quan. Các khoản chi phí được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trên cơ sở nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí.

nguyen_tac_lap_bang_can_doi_ke_toan_luanvan99
Nguyên tắc lập bảng cân đối kế toán

Nguyên tắc nhất quán

Việc trình bày và phân loại các khoản mục trên báo cáo tài chính phải thống nhất và liền mạch từ kỳ này sang kỳ khác.

Nguyên tắc trọng yếu và tổng hợp

Từng khoản mục trọng yếu phải được trình bày riêng biệt trong báo cáo tài chính và bảng cân đối kế toán. Đối với những vật phẩm không phải là vật chất sẽ được gộp chung vào những vật phẩm có cùng tính chất, chức năng.

Việc đánh giá tính trọng yếu hay không phụ thuộc vào quy mô và tính chất của các hạng mục cụ thể.

Theo nguyên tắc trọng yếu, nếu thông tin không trọng yếu thì doanh nghiệp không cần trình bày theo các chuẩn mực kế toán cụ thể.

Nguyên tắc bồi thường

Các khoản mục Tài sản và Nợ phải trả được trình bày trong báo cáo tài chính hoặc bảng cân đối kế toán không được bù trừ, trừ khi một chuẩn mực kế toán khác yêu cầu hoặc cho phép việc trích lập.

Phần bù của số liệu trong bảng cân đối kế toán thường sẽ không cho phép người dùng hiểu các giao dịch hoặc sự kiện được thực hiện và dự báo các dòng tiền trong tương lai của doanh nghiệp để đảm bảo an ninh.

Nguyên tắc so sánh

Thông tin số trong báo cáo tài chính nhằm mục đích so sánh giữa các kỳ kế toán cơ sở nên được trình bày phù hợp với thông tin số trong báo cáo tài chính của kỳ trước. Thông tin so sánh phải bao gồm thông tin diễn giải để cho phép người sử dụng hiểu được báo cáo tài chính của kỳ hiện tại.

Cấu trúc và cơ sở của việc lập bảng cân đối kế toán

Cấu trúc của bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán bao gồm hai phần chính tài sản và vốnĐặc biệt:

Phần tài sản: Bao gồm các chỉ tiêu phản ánh tập hợp các giá trị tài sản mà doanh nghiệp hiện có tại thời điểm báo cáo, bao gồm các hình thức và trong tất cả các khâu, các khâu của quá trình hoạt động kinh doanh. Giá trị tài sản hiện có của doanh nghiệp là toàn bộ tài sản thuộc sở hữu của doanh nghiệp, tài sản thuê sử dụng lâu dài, tiền nhận ký quỹ … Phần tài sản bao gồm: tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn:

 • Tài sản lưu động: Tổng giá trị ròng của tất cả các tài sản lưu động hiện tại của doanh nghiệp. Đây là những tài sản cố định có thời gian luân chuyển ngắn thường là một năm hoặc một chu kỳ kinh doanh như tiền và các khoản tương đương tiền, đầu tư tài chính ngắn hạn, hàng tồn kho, v.v.
 • Tài sản dài hạn: Là giá trị thuần của toàn bộ tài sản có thời gian thu hồi trên 1 năm hoặc hơn 1 chu kỳ kinh doanh của doanh nghiệp tại thời điểm báo cáo như các khoản phải thu dài hạn, tài sản cố định, bất động sản đầu tư…
Xem thêm  Quản trị quan hệ khách hàng là gì? Lý luận quản trị quan hệ khách hàng

Phần vốn: Phần này trình bày nguồn hình thành tài sản của doanh nghiệp tại thời điểm báo cáo. Tiêu chí vốn được chia thành hai loại:

 • Nợ phải trả: Phản ánh tổng số nợ mà doanh nghiệp phải trả tại thời điểm báo cáo. Chỉ tiêu này thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với các chủ nợ về các khoản phải trả, phải trả khác mà doanh nghiệp chiếm dụng như nợ ngắn hạn, nợ dài hạn …
 • Vốn chủ sở hữu: Vốn do chủ sở hữu hoặc nhà đầu tư góp vốn ban đầu cũng như vốn bổ sung trong quá trình hoạt động kinh doanh. Số vốn chủ sở hữu trong doanh nghiệp không được cam kết thanh toán nên không phải là khoản nợ phải trả. Vốn chủ sở hữu trong bảng cân đối kế toán bao gồm vốn chủ sở hữu và các nguồn tài trợ và quỹ khác.

Ngoài ra, Bảng cân đối kế toán Ngoài ra, các chỉ tiêu ngoài bảng thể hiện những tài sản không thuộc sở hữu của doanh nghiệp mà doanh nghiệp có quyền sử dụng, quản lý theo chế độ quản lý tài sản chung, bao gồm cả vật tư, hàng hóa nhận trông giữ, gia công. hoặc các chỉ tiêu cần quản lý cụ thể và chi tiết để giải thích thêm về các loại tài sản như chỉ tiêu ngoại tệ, v.v.

ket_cau_bang_can_doi_ke_toan_luanvan99
Cấu trúc của bảng cân đối kế toán

Cơ sở lập bảng cân đối kế toán theo Thông tư 200

Chúng tôi sử dụng mẫu Bảng cân đối kế toán theo Thông tư 200/2014 / TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

(Tải mẫu bảng cân đối kế toán ban hành kèm theo Thông tư 200/2014 / TT-BTC, NƠI ĐÂY)

Căn cứ vào các sổ kế toán tổng hợp như sổ cái tài khoản loại 1, loại 2, loại 3, loại 4, v.v.

Căn cứ vào các sổ, thẻ kế toán chi tiết như sổ quỹ, sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt, v.v.

Căn cứ vào bảng cân đối kế toán của cùng kỳ các năm trước.

Chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về bảng cân đối kế toán và những nguyên tắc cần chú ý khi lập bảng cân đối kế toán. Hy vọng những thông tin xoay quanh khái niệm Bảng cân đối kế toán là gì? Của chúng tôi sẽ hữu ích cho việc đọc và nghiên cứu của bạn. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc nào liên quan đến chủ đề này khi viết luận văn, tiểu luận,… vui lòng để lại lời nhắn cho Luận văn 99.

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, Huế Packaging đã cập nhật cho bạn thông tin về “Bảng cân đối kế toán là gì? Nguyên tắc lập bảng cân đối kế toán❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Bảng cân đối kế toán là gì? Nguyên tắc lập bảng cân đối kế toán” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Bảng cân đối kế toán là gì? Nguyên tắc lập bảng cân đối kế toán [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “Bảng cân đối kế toán là gì? Nguyên tắc lập bảng cân đối kế toán” được sưu tầm và đăng bởi admin Huế Packaging vào ngày 2022-06-13 11:26:12. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại HuePackaging.Com

Rate this post